ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ దగ్గర ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేవి ఏమిటి? అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో అనుసంధానించబడితే తప్ప అంతగా నిలువదు . మనం ఇష్టపడే మరియు అనుసరించే చాలా విషయాలు బోలుగా ఉండేవి , నశ్వరమైనవి, నిస్సారమైనవి మరియు వ్యర్థమైనవి. కానీ దయ వస్తుంది; దయ ఉంటుంది; మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ప్రేమించే వారితో కృప నివసిస్తుంది. అతను మన ప్రభువు మరియు అతను మన ప్రేమ అయినప్పుడు సమయం లేదా సమాధి అతనిలోని మన దయను తీసివేయలేవు.

Thoughts on Today's Verse...

What do you have that lasts forever? Not much unless it is connected to the Lord Jesus Christ. So many things we love and pursue are hollow, fleeting, shallow, and vain. But grace comes; grace stays; and grace lives with those whose love is the Lord Jesus Christ. Neither time nor the grave can strip away our grace in him when he is our Lord and he is our love.

నా ప్రార్థన

My Prayer...

Holy God, I acknowledge that you loved me long before I knew anything about you. I confess that despite your overwhelming love for me, I have strayed from your will. But Father, deep within my heart I love you and thank you for sending your Son Jesus. His sacrifice and your mercy have not only given me hope, but they have given me confidence to face whatever lies ahead today. Please fill my heart with love for you and your Son by the power of your Holy Spirit. Dear Father, may my allegiance to you be as unwavering and undying as your love is for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 6:24

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change