ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాపం మరియు మరణం ద్వారా కృంగిపోయినప్పటికీ , మానవులు ఇప్పటికీ దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డారు మరియు అతని సార్వభౌమ సంరక్షణ ద్వారా మా తల్లి గర్భంలో రూపొందించబడ్డారు. కానీ మనము మన బలహీనత మరియు వైఫల్యం యొక్క కఠిన వాస్తవికతు వ్యతిరేకముగా ఎదురుతిరుగుచున్నాము . మనం దేవునిలా ఉండలేము, ఆయన అత్యంత నిర్వచించే లక్షణం అంటే పరిశుద్ధతలో ఉండలేకున్నాము . మనము పాపం చేయుచున్నాము . మనము తిరుగుబాటు చేస్తాము. మనము విఫలమైనాము . మనం అలా చేయకూడదనే విషయం మనకు తెలుసు. మనము దేవుని సంకల్పం యొక్క ముఖ్యమైన విషయాలను నిర్లక్ష్యం చేసి అనవసరమైనవాటిపై తికమలాడుచుంటాము . మన మాటలతో, మనం ప్రేమించేవారిని బాధిస్తాము మరియు గాయపరుస్తాము. మనలో మనం కనుగొనే ఈ చేదు మరియు పరిమిత వాస్తవాల నుండి మనల్ని ఎవరు రక్షించగలరు? అతను అప్పుడు ఈ సమస్త చెడుల నుండి మనలను రక్షించడానికి మరియు ఇతరులకు మరియు దేవుని ఆశీర్వాదకరముగా జీవించే ఒక జీవితం మనకు సిద్ధం చేయవచ్చు కాబట్టి మనము మన మెస్సీయ మరియు ప్రభువుగా అతనిని విశ్వసించినప్పుడు సమస్త మహిమ మరియుహల్లులయాయు యేసు వెళ్ళును .

నా ప్రార్థన

నీవు సర్వోన్నతుడైన దేవుడవు, మహిమ మరియు గౌరవానికి అర్హుడు. నీవు శక్తిమంతుడవు, పరిశుద్ధుడవు మరియు పోల్చలేనంతగా ఉన్నావు. మీరు మీ పిల్లలైన మాతో ప్రేమగా, ఉదారంగా, దయతో, క్షమించే మరియు మృదువుగా ఉండాలని ఎంచుకున్నారు. మీరు దేవుడిగా ఉన్నందుకు,మీరు దేవుడిగా ఉండటానికి ఎంచుకున్న మార్గనకు నీకు ధన్యవాదాలు, . యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు