ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన చుట్టూ ఉన్న అవిశ్వాసులకు మనకన్నా భిన్నమైన విలువలు ఉన్నాయని మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. అన్నింటికంటే, ఒక నక్షత్రం దాని చుట్టూ ఉన్న చీకటి యొక్క విస్తారంలో ప్రకాశిస్తుందని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. నక్షత్రం మరియు యేసు యొక్క శిష్యుడు ఒక ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యాన్ని పంచుకుంటున్నారు: అది చీకటిలో మన కాంతిని ప్రకాశిస్తుంది, ఆ చీకటి ఎంత గొప్పదైనా సరే !.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడైన యెహోవా, నేను నీ మహిమను చూసే రోజును మాత్రమే ఊహించగలను మరియు నీ సన్నిధిలో నిలబడగలను. చీకటితో మునిగిపోయిన నా చుట్టూ ఉన్నవారికి వెలుగుగా ఉండటానికి నాకు ధైర్యం మరియు సమగ్రతను ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change