ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పిల్లలు అవికావాలి ఇవికావలి అని అడిగేవారుగావున్నను , గజిబిజిగా మరియు కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు తమ నవజాత శిశువులతో జాగ్రత్తగా మరియు మృదువుగా ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో ఈ విధంగా లేనప్పుడు, వారు దుర్వినియోగం మరియు ప్రమాదకరమైనదిగా పరిగణించబడతారు. కాబట్టి కొత్త క్రైస్తవులు దేవునికి నవజాత శిశువులైతే, మన సహనం ఎక్కువగా ఉండాలి, మన మాటలు మరింత మృదువుగా ఉండాలి, మన అవగాహన మరింత ఉదారంగా ఉండాలి మరియు మన సంరక్షణ మరింత శ్రద్ధగా ఉండాలి?

Thoughts on Today's Verse...

Parents are careful and tender with their newborn babies even though babies are demanding, messy, and sometimes difficult. When parents aren't this way with their babies, they are considered abusive and dangerous. So if new Christians are newborn children of God, shouldn't our patience be greater, our words more tender, our understanding more generous, and our care more attentive?

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, నన్ను క్షమించు మరియు చర్యకు నన్ను కదిలించు. మీ కుటుంబంలోని ఆ నవజాత శిశువుల పోషణకు నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను. వారి వైఫల్యాల పట్ల నాకు మరింత ఓపికను మరియు వారి పోరాటాల పట్ల ఎక్కువ మక్కువను ఇవ్వండి, తద్వారా వారు తమంతట తాముగా ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నట్లు భావించాల్సిన అవసరం ఉండదు. యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father in heaven, forgive me and stir me to action. I am ashamed that I have not done more to nurture those newborn babies in your family. Give me greater patience with their failures and greater passion for their struggles so they won't have to feel they are journeying on their own. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 14:1

మీ అభిప్రాయములు