ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పిల్లలు అవికావాలి ఇవికావలి అని అడిగేవారుగావున్నను , గజిబిజిగా మరియు కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు తమ నవజాత శిశువులతో జాగ్రత్తగా మరియు మృదువుగా ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో ఈ విధంగా లేనప్పుడు, వారు దుర్వినియోగం మరియు ప్రమాదకరమైనదిగా పరిగణించబడతారు. కాబట్టి కొత్త క్రైస్తవులు దేవునికి నవజాత శిశువులైతే, మన సహనం ఎక్కువగా ఉండాలి, మన మాటలు మరింత మృదువుగా ఉండాలి, మన అవగాహన మరింత ఉదారంగా ఉండాలి మరియు మన సంరక్షణ మరింత శ్రద్ధగా ఉండాలి?

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, నన్ను క్షమించు మరియు చర్యకు నన్ను కదిలించు. మీ కుటుంబంలోని ఆ నవజాత శిశువుల పోషణకు నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను. వారి వైఫల్యాల పట్ల నాకు మరింత ఓపికను మరియు వారి పోరాటాల పట్ల ఎక్కువ మక్కువను ఇవ్వండి, తద్వారా వారు తమంతట తాముగా ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నట్లు భావించాల్సిన అవసరం ఉండదు. యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు