ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఏది నిజంగా మనకు కావలసిన వాటిని నెరవేర్చగలదు మరియు నిలబెట్టగలదు? ఆ ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ఉత్తమ మార్గం మరొకరిని అడగడం: మరణం సమయంలో మన శరీరాలను వారి సమాధులలో నిశ్శబ్దంగా ఉంచినప్పుడు మనం మన శరీరాలతో పాటు ఏమి ఉంచవచ్చు? దేవుడు మరియు ఆయన ప్రజలతో మనకున్న సంబంధం మాత్రమే సమాధికి మించి ఉంటుంది. అతనే నిరంతరము నిలుచువాడు అయితే , అలా చేయని దాని కోసం మనం అతన్ని ఎలా మార్చుకొనగలము ?

Thoughts on Today's Verse...

What can truly fulfill and sustain us? Maybe the best way to answer that question is by asking another: What can we keep when our bodies are placed silently in their graves at death? Only our relationship with God and his people lasts beyond the grave. If he is what lasts, then how can we displace him for anything that doesn't?

నా ప్రార్థన

శక్తివంతమైన యెహోవా, ఇశ్రాయేలు యొక్క బలమా , నిబంధనను నిలుపువాడా మరియు ప్రతి ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చేవాడా , నీవే నా నిరీక్షణ, నా బలం మరియు నా భవిష్యత్తు. విశ్వమును అలానే వుంచువాడా ఆయనకు నా పేరు తెలుసు, నా గొంతు వింటాడు మరియు నా పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడని నేను ఈ రోజు చాలా బహిరంగముగా ఆశ్చర్యంతో జీవిస్తున్నాను. నా గతం, నా వర్తమానం మరియు నా భవిష్యత్తు, నేను గొప్పవాడిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా రక్షకుని ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Mighty Yahweh, Strength of Israel, Keeper of the Covenant and Fulfillment Maker of every prophecy, you are my hope, my strength and my future. I live this day in wide open amazement that the Keeper of the Universe knows my name, hears my voice, and cares for me. Thank you for being my past, my present, and my future, the Great I Am. Through my Savior I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 73:25-26

మీ అభిప్రాయములు