اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه چيزى ما را حقيقتن ارضا و استوار ميكند؟ شايد بهترين پاسخ به اين پرسش، پرسش ديگرى باشد: وقتيكه بميريم و بدنهاى ما به آرامى در قبور قرار بگيرند، ما چه چيزى را با خود خواهيم برد؟ تنها رابطه مان با خدا و با قوم اوست كه وراى قبور باقى ميماند. اگر او تنها كسى است كه ميماند، پس ما چطور ميتوانيم خدا را با چيزى كه ماندگار نيست، عوض كنيم؟

دعای من

ياهْوِهِ توانا، قوّت اسرائيل، نگاهدارنده عهد و مكمل تمام نبوتها، تو اميد، قوّت، و آينده من هستى. من امروز را با اين بينش عظيم كه تؤام با شگفتى است زندگى ميكنم كه نگاهدارنده كائنات، اسم مرا ميداند، صداى مرا ميشنود، و به من توجه ميكند. اى كه "من هستم" بزرگ هستى، تو را ميستايم چون تو گذشته، حال و آينده من هستى. بوسيله نجات دهنده خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات