ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు నజరేతులోని వడ్రంగి దుకాణంలో పనిచేసినప్పుడు లేదా కపెర్నహూము సమీపంలోని గలిలయ సముద్రం వెంబడి నడిచినప్పుడు మనం సజీవంగా ఉన్నట్లయితే, మనం ఆయనను చూసి, "అదిగో దేవుడు వెళ్తున్నాడు " అని చెప్పగలము. మన ప్రకటన సరైనదే. యేసు యొక్క అద్భుతమైన వాస్తవికత ఏమిటంటే, అతను మన మధ్య దేవుడు. మత్తయి అతన్ని ఇమ్మానుయేల్ అని పిలుస్తాడు, "దేవుడు మనతో" (మత్తయి 1:23). కొలొస్సయులు 1లో, పౌలు ప్రతిదానిపై మరియు అందరిపైన యేసు యొక్క ప్రాధాన్యతను వివరించడానికి తాను ఉపయోగించగల ప్రతి అతిశయోక్తిని కుమ్మరించాడు . అతను మానవ ముఖంతో దేవుడు. అతను పాలకుడు, సర్వోత్కృష్టుడు, అతను సమస్త సృష్టికి పైగా పరిపాలించేవాడు. మన విశ్వం ఉనికిలో ఉంది మరియు యేసు ద్వారా కలిసి ఉంది. ఇది అతని త్యాగం ద్వారా భూమిపైకి వచ్చి మన రక్షకుడిగా మారేలా చేస్తుంది!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీవు మమ్మల్ని ఎందుకు అంతగా ప్రేమిస్తున్నావో నేను అర్థం చేసుకోలేను. మీ ప్రజలుగా, మేము తిరస్కరించాము, విస్మరించాము, దూషించాము మరియు మిమ్మల్ని మా జీవితపు అంచులలో ఉంచాలని కోరుకున్నాము. అయినా మళ్లీ మళ్లీ మా మొరలను విని మమ్మల్ని రక్షించడానికి మీరు అక్కడ ఉన్నారు. తండ్రీ, నిన్ను ఎక్కువగా గౌరవించనందుకు నన్ను క్షమించు. యేసు యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించనందుకు మరియు అతను నా కోసం తనను తాను త్యాగం చేయడానికి తీసుకున్న పూర్తి వినయాన్ని క్షమించండి. తండ్రి, ధన్యవాదాలు! ఓపికగా, త్యాగంతో, దీర్ఘశాంతంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన తండ్రీ, యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు