ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఒప్పుకోవడం అంటే మన పాపంతో రెండు పనులు చేయడం: 1) దేవుని దృష్టిలో పాపము అంటే ఏంటో గుర్తించడం మరియు 2) మన రహస్యాలను వదిలించుకోవడం మరియు మరొక క్రైస్తవునితో నిజాయితీగా ఉండటం.యాకోబు భాష శక్తివంతమైనది. ఈ ఒప్పుకోలు కేవలం క్షమాపణను మాత్రమే తీసుకురాదని అతను పేర్కొన్నాడు. ఇది స్వస్ధత ను కూడా తెస్తుంది.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, నేను పాపం చేసాను. నేను ఇప్పుడు ____________ అను నా స్వంత వ్యక్తిగత పాపాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. నేను మీ క్షమాపణ కోసం మరియు శోధనను అధిగమించడంలో మీ ఆత్మ నన్ను బలపరచమని అడుగుతున్నాను. నా పాపం, ఏ పాపం నన్ను చిక్కుకోనివ్వండి మరియు నన్ను మీ నుండి దూరం చేయనివ్వకుండా నేను మీ కోసం జీవించాలనుకుంటున్నాను. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు