ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కేవలం ప్రేమను గూర్చిచెప్పటమే కాదు కానీ ప్రేమ ప్రదర్శించబడింది, పరిస్థితులు తేలికగా లేదా సురక్షితంగా మారే వరకు వేచి ఉండటానికి బదులు ప్రేమ తనను తాను పంచుకొనడానికి ముందు ముందుంటుంది. అన్ని ఆశలు కోల్పోయినట్లు అనిపించినప్పుడు ప్రేమ విమోచనను ఇస్తుంది . ప్రేమ అంటే దేవుడు మాత్రమే కాదు, అది అతను చేసేది మరియు ఇచ్చేది కూడా.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నన్ను చాలా విపరీతంగా ప్రేమించినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతిరోజూ మీరు నా మార్గంలో ఉంచే ఇతరులను ప్రేమించే అవకాశాలను చూడటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. ఈ రోజు మరియు తరువాత ప్రతిరోజూ మీ ప్రేమను ప్రదర్శించడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు