ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తు నాలో నివసిస్తున్నాడు. ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా నేను పూర్తిగా అతనిలా మారే వరకు (2 కొరిం. 3:18), అతను నాలో నివసిస్తున్నాడు. నేను అతనితో ఉండటానికి ఇంటికి వెళ్ళే వరకు అతను నాలో నివసిస్తున్నాడు (యోహాను 14:1-21). నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా మరియు నేను చేసే ప్రతిదానికీ అతను నాలో ఉన్నాడు. అతను మనలో జీవించడమే కాకుండా అతని రూపమును మనలో మరింతగా పరిపూర్ణంగా ఏర్పరచుకోవడమే మన లక్ష్యం. వాస్తవానికి, అది అతని శక్తి ద్వారా మరియు అతని ఆత్మ యొక్క బహుమతి ద్వారా చేయబడుతుంది!

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, ఈ రోజు నీ పని చేయడానికి నాలో ఉన్న యేసు ఉనికితో నన్ను కదిలించు. మీ దయగల కుమారుని సన్నిధి ద్వారా మీ స్థిరమైన దయ, మీ స్వభావము మరియు మీమ్మును గూర్చిన ఆలోచనావైపుకు నన్ను పిలుస్తుంది. ఓ యేసు , దయచేసి నా హృదయాన్ని మా తండ్రిలా చేయండి. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change