ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์สถิตอยู่ในตัวผม พระองค์จะอยู่ในผมจนกว่าผมจะกลายเป็นเหมือนพระองค์อย่างครบถ้วน ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ (2 โครินธ์ 3:18) พระองค์จะสถิตอยู่ในตัวผม จนกว่าผมจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ พระองค์อยู่ในตัวผม (ยอห์น14 :1-21) ในทุกๆที่ที่ผมไปและในทุกๆ อย่างที่ผมทำ เป้าหมายของเราคือพระองค์จะก่อร่างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบในตัวเรา ไม่ใช่แค่สถิตในตัวเราเท่านั้น แน่นอน สิ่งนี้จะสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และผ่านทางของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์เท่านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้การสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูในตัวข้าพเจ้านี้ ทำให้ข้าพเจ้าร้อนรนที่จะทำงานของพระองค์ในวันนี้ ขอให้พระคุณของพระองค์ ที่ผ่านมาทางพระบุตรของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เรียกข้าพเจ้าให้มามีลักษณะเหมือนพระองค์ และมีความห่วงใยคนอื่นในแบบของพระองค์ ข้าแต่พระเยซู โปรดทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเป็นเหมือนของพระบิดาด้วยเถิด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น