ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అనేక అక్రమ మరియు దుష్ట సమూహాలు తమ వైపు దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాయని చెప్పుకొనుచున్నాయి. "క్రైస్తవ" ఉద్యమ మారువేషంలో భయంకరమైన పనులు జరిగాయి. అయినప్పటికీ, ప్రజలను వారి ఫలాల ద్వారా గుర్తించగలమని యేసు చెప్పాడు. మంచిని కోరుకునేవారు మరియు చెడును అసహ్యించుకునేవారు మరియు న్యాయం మరియు దయను పాటించేవారు వారితో దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటారు. దేవుని ఉనికి గురించి మన వాదన మన జీవితాల్లో దేవుని పాత్ర ఉనికితో సరిపోలుతుందని నిర్ధారించుకుందాం!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా మరియు ప్రేమగల తండ్రి, నా జీవితంలో మీ ఉనికికి ధన్యవాదాలు. నేను పాపం మరియు స్వార్థం ￰చేత మిమ్మల్ని బయటకు పంపించునట్లుగా చేసి ,మీ పేరును నిందించినప్పుడు దయచేసి నన్ను క్షమించు. మీ నీతివంతమైన పాత్రను ప్రపంచానికి ప్రదర్శిస్తూ మీ పవిత్ర బిడ్డగా జీవించడానికి నీ పరిశుద్ధాత్మతో నాకు శక్తినివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు