ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కాబట్టి దేవుడు కూడా పాడటానికి ఇష్టపడతాడు! అతను తన లాలిపాటలను తాను ఇష్టపడే వారితో పంచుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడతాడు. దేవుడు అబ్బా తండ్రి మాత్రమే తల్లి వంటివాడు కూడా . అతను తన ఆప్యాయతతో తన పిల్లలను మెల్లగా బుజ్జగించిస్తాడు మరియు నెమ్మదిపరుస్తాడు.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, జీవితపు తుఫానులు నాపై విరుచుకుపడుతున్నప్పుడు, నేను ఈ మాటలను గుర్తుంచుకుంటాను మరియు మీ ఆశ్రయ సంరక్షణలో ఆశ్రయం, ఓదార్పు మరియు నెమ్మదిని పొందాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ దేవా, నీ రక్షణను ప్రతిరోజూ నాకు మరింత స్పష్టంగా తెలియజేసేటప్పుడు నా జీవితంలో నీ గానం గురించి నాకు తెలిసేలా చేయండి. నా రక్షకుడైన యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు