ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు శాశ్వతమైనవాడు. అతనికి అపరిమిత శక్తి ఉంది. అతని అపరిమితముగా ప్రవహించునది . అతను అలసిపోకుండా తన దయతో ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు పంచుకుంటాడు. మరీ ముఖ్యంగా, ఆయన తన శక్తిని, దయను ప్రతిరోజూ మనతో పంచుకోవాలని కోరుకుంటాడు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు శాశ్వతమైన దేవా , నీ దయలో ప్రేమతో మరియు ఉదారంగా, నా అలసటలో నాకు బలం, నా గందరగోళంలో మార్గదర్శకత్వం మరియు నా నిరాశలో ఆశలు కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీ చిత్తాన్ని అనుసరించడానికి ధైర్యంగా మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ సన్నిధిలో నీ యందు నమ్మిక ఉంచడానికి నన్ను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change