ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాపం అనేది తరచుగా మంచి విషయానికి తప్పుడు సత్వరమార్గం అని మా అమ్మ క్రమం తప్పకుండా నా సోదరులకు మరియు నాకు గుర్తుచేస్తుండేది . అదేవిధంగా, పరిశుద్ధాత్మ మనము తప్పుగా సంపాదించిన ధనము ధనిక మరియు సంపూర్ణ జీవితానికి మార్గం కాదని మనకు గుర్తుచేస్తుంది , ఇది దైవభక్తి ద్వారా మాత్రమే నిజంగా పొందగలము .

నా ప్రార్థన

ఉదార స్వభావము మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, దయచేసి అసూయలో మరియు సంపన్న సంస్కృతిలో చిక్కుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు. సాతాను యొక్క మోసాలను ఎదిరించడానికి అవసరమైన సహనం మరియు నీతిని మరియు మీరు ఎంతో కాలమునుండి నాలో తీసుకురావడానికి ఎదురు చూస్తున్న జీవితము యొక్క సంపూర్ణతను పొందడానికి మీ ఆత్మను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఆమేన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు