ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మా తీరికలేని ప్రపంచంలో, మనము చింతిస్తూ మరియు అసంభవమైన విషయాలతో మునిగిపోతాము. దీనిద్వారా మనకు ఏమి లభిస్తుంది? మన జీవితాలను మరింత ఉత్పాదకతగా మార్చడానికి లేదా మన దీర్ఘాయువులము కాకుండా, ఆందోళన మన మరణాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది మరియు మన ఆనందం మరియు దయ యొక్క రోజులను దోచుకుంటుంది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, భూమి దాని కక్ష్యను పట్టుకున్నందుకు మరియు నా గుండె కొట్టుకుంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా మరణాల సరిహద్దు గుర్తులకు మించిన భవిష్యత్తును ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ దయ మరియు అనేక ఆశీర్వాదాలను నా జీవితంలో పోసినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను ఈ ఆశీర్వాదాలను తగినంతగా లెక్కించనప్పుడు మరియు నేను ఎలా సంపాదించగలను లేదా నా వద్ద ఉన్న వస్తువులను కోల్పోతామని బయపడుతున్నపుడు ప్రభూ, నన్ను క్షమించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change