ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రతి దేశం నుండి వచ్చిన దేవుని ప్రజలందరూ పశ్చాత్తాపంతో తమను తాము అర్పించుకుని, తన పరిశుద్దతను దేశాలకు వెల్లడించమని దేవుడిని కోరితే ఏమి జరుగుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన మరియు పవిత్రమైన దేవా, నా ద్వారా నా స్నేహితులకు మీ సాక్ష్యాన్ని దెబ్బతీసిన నా పాపాలను బట్టి నన్ను క్షమించండి. నా దేశం చేసిన పాపాలకు మరియు మేము మీ మార్గం నుండి ఎలా మారిపోయామో అందును బట్టి క్షమించండి. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి మరియు మా రోజులో, మీ పవిత్రతలో మిమ్మల్ని మీరు బయలుపరచడానికి శక్తివంతముగా కదలండి . క్రీస్తు యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు