ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เคยสงสัยไหมครับว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าคนของพระเจ้าจากทุกชนชาติจะถ่อมตนด้วยการกลับใจและขอพระเจ้าที่จะเปิดเผยความบริสุทธิ์ของพระองค์ไปสู่ยังทุกชนชาติ?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์เสียใจสำหรับความผิดบาปของข้าพระองค์ที่ทำให้การเป็นพยานเรื่องของพระองค์ต่อเพื่อนๆ ผ่านทางข้าพระองค์ต้องเสื่อมเสีย ข้าพระองค์เสียใจสำหรับความผิดที่ชนชาติของข้าพระองค์ได้ทำ และการที่เราได้หันจากทางของพระองค์ ขอทรงโปรดให้อภัยเราและกระทำการยิ่งใหญ่ที่จะเผยพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ในยุคของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น