ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నూతన విశ్వాసులు తమ నిజమైన స్వేచ్ఛను అనగా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ద్వారా వారి నీతిని సంపాదించడానికి ప్రయత్నించకుండా చేయు స్వేచ్ఛ క్రీస్తులో కలిగియుండడానికి సహాయం చేయమని పౌలు వ్రాశాడు. (గలతీయులు 3 మరియు 4 అధ్యాయాలు). ధర్మశాస్త్రము దేవుని ముందు వారిని సమర్థించలేదు. యేసుపై విశ్వాసం మాత్రమే ఆయన తన సమస్త దయతో తిరిగి సృష్టించిన వారికి స్వేచ్ఛను కలుగచేసి వారిని నీతిమంతులుగా చేయగలింది (గలతీయులు 2: 14-16; 2 కొరింథీయులు 3: 17-29). యేసు స్వభావమును స్వీకరించడానికి ఆత్మ నడిపింపులో వారు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని పిల్లలు (గలతీయులు 5: 16-27). మనం కూడా దేవుని పిల్లలు కాబట్టి, యేసుపై మన విశ్వాసం మరియు విశ్వాసం ద్వారా బాప్తీస్మంలో ఆయనతో పాల్గొనడం వల్ల మనం ధర్మశాస్త్రము పాటించుట నుండి మరియు పాపం నుండి విడుదల పొందామని మనం కూడా గ్రహించాలి (గలతీయులు 3: 26-29; రోమా ​​6: 3 -14; 1 కొరింథీయులు 15: 3-7). ఏదైనా చట్టం, నియమాలు లేదా ఒకరి మతపరమైన నిరీక్షణ ద్వారా మనం ఎప్పుడూ మనల్ని సమర్థించుకోకూడదు. అలా చేయడమంటే మన స్వేచ్ఛను వదులుకొని బానిసత్వానికి తిరిగి రావడం. యేసు మనకోసం చేసినదానిపై ఆధారపడాలని పౌలు మనలను వేడుకుంటున్నాడు, ధర్మశాస్త్ర పనులపై కాదు. క్రీస్తు సిలువ మరియు ఖాళీ సమాధి మనలను పాపం, మరణం మరియు బానిసత్వం నుండి విడుదల చేస్తుంది.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు నీతిమంతుడవైన దేవా , నా అబ్బా తండ్రీ, పాపం యొక్క అపరాధం మరియు శక్తి నుండి నన్ను విడిపించినందుకు ధన్యవాదాలు! ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ద్వారా నా రక్షణను సంపాదించడానికి ప్రయత్నించకుండా నన్ను విడుదల చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ ఆత్మ ద్వారా మీరు నన్ను శక్తివంతం చేస్తారని మరియు మారుస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, నేను ఇప్పుడు నా పాపపు గతాన్ని వదిలివేయగలనని నాకు తెలుసు. నా కుటుంబంలో, నా పనిలో, మరియు మీ ప్రపంచంలో మంచి వ్యక్తిత్వం మరియు ఆశీర్వాద జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా మీ దయను గౌరవించాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు