ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเขียนข้อนี้เพื่อจะช่วยผู้เชื่อใหม่ให้รักษาเสรีภาพอันแท้จริงในพระคริสต์ไว้ให้ดี ไม่ใช่เสรีภาพที่คิดว่าจะได้มาด้วยการทำตามกฎเพื่อให้พระเจ้ายอมรับ(กาลาเทียบท3และ4) กฎไม่สามารถทำให้เขาเป็นคนดีได้ในสายตาพระเจ้า มีแต่ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระกลายเป็นคนใหม่ที่พระคริสต์ได้สร้างขึ้นด้วยพระคุณของพระองค์ (กาลาเทีย2:14-16; 2กธ 3:17-18) พวกเขาได้กลายมาเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้วโดยความเชื่อ ที่มีพระวิญญาณนำเพื่อจะได้มีลักษณะแบบพระเยซู (กาลาเทีย5:16-27 ) พวกเราก็เหมือนกัน เมื่อเราเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้ว เราก็เป็นอิสระจากกฎและความบาปแล้ว เพราะเราเชื่อในพระเยซู และได้รับการจุ่มน้ำโดยความเชื่อ (กาลาเทีย3:26-29; โรมัน 6:3-14; 1กธ15:3-7) เราต้องไม่กลับไปอยู่ภายใต้กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ หรือข้อเรียกร้องของพวกผู้นำทางศาสนาอีกต่อไป พระเจ้าจะไม่ยอมรับเราแน่ เพราะถ้าทำอย่างนั้น เราก็กลับไปเป็นทาสอีกครั้งหนึ่ง เปาโลขอร้องให้เราพึ่งในพระคุณของพระเยซู ไม่ใช่การรักษากฎ ไม้กางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระเยซูต่างหาก ที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความบาป ความตาย และการเป็นทาส ไม่ใช่การกระทำของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความผิดบาป ขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากการพยายามรักษากฎเพื่อให้พระองค์ยอมรับ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะใช้พระวิญญาณเสริมกำลังและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้า เพราะด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทิ้งความบาปไว้เบื้องหลัง ข้าพเจ้าอยากตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการใช้ชีวิตแบบของพระเยซู และเป็นพระพรให้กับคนในครอบครัว ในที่ทำงาน และในโลกที่พระองค์สร้างขึ้นนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น