ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు హెచ్చించబడినప్పుడు, అతని పేరు స్తుతించబడినప్పుడు మరియు అతని మహిమను ఒప్పుకున్నప్పుడు, దేవుడు గౌరవించబడతాడు మరియు ఆశీర్వదించబడతాడు. నజరేయుడైన యేసు, మన గొప్ప మెస్సీయ క్రీస్తు, రక్షకుడు, దేవుని కుమారుడు మరియు జయించే రాజు యొక్క మహిమాన్వితమైన నామమును స్తుతించండి!

నా ప్రార్థన

అమూల్యమైన రక్షకుడా, యేసుక్రీస్తు నా ప్రభువా, నీ పేరు అద్భుతమైనది! నా పాపం కోసం మీరు చేసిన త్యాగం చాలా ప్రేమగా మరియు ఉదారంగా ఉంది. మా తండ్రి మిమ్మల్ని మృతులలో నుండి లేపినందుకు మరియు మీ ద్వారా నేను దేవునితో ఉండగలుగుతున్నాను మరియు నిన్ను శాశ్వతంగా ఆరాధిస్తాను అందుకు నేను నీకు చాలా కృతజ్ఞుడను! నీవు మహిమాన్వితుడు, యేసు నా ప్రభువా! నీ మహిమాన్వితమైన నామంలో నేను దేవునికి ఈ స్తోత్రాన్ని చెల్లిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు