ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రతీకారం అనేది మనకు అన్యాయం చేసారని మనము భావిస్తున్నవారిపట్ల ప్రతిస్పందించడానికైన ఒక భయంకరమైన మరియు బాధాకరమైన మార్గం. యెహోవా న్యాయమైన ప్రతిఫలాలకు హామీ . దానిని అతనికి వదిలేయండి. ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం విరిగి నలిగిన వ్యక్తులకు మరియు విరిగిన జీవితాలకు మాత్రమే దారితీస్తుంది. ఇంకా అధ్వాన్నంగా చెప్పాలంటే , ఇది విరిగిన వ్యక్తిత్వాలకు దారితీస్తుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Vengeance is an awful and painful way to respond to those whom we feel have wronged us. The LORD is our assurance of just rewards. Leave it to him. Escalating vindictiveness only leads to broken people and to broken lives. Worse yet, it leads to broken character.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, మీ ఆత్మ ద్వారా, నాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన అన్యాయాలకు సహనంతో ఉండటానికి మీరు నాకు అధికారం ఇవ్వండి. దయచేసి నాకు కూడా అన్యాయం చేసిన వారి రక్షణ గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. దయచేసి మీ కుమారుడైన యేసు లాంటి హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఆమెన్.

My Prayer...

Through your Spirit, Abba Father, please empower me to be patient for you to right injustices committed against me. Please help me to be more concerned about the salvation of those who may have wronged me than I am about getting even. Please give me more of a heart like your Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 20:22

మీ అభిప్రాయములు