ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని స్తుతించుట అనేది మన వ్యక్తిత్వముతో సమగ్రంగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే, మన హృదయాల ఉద్దేశం మరియు మన జీవితాల కృషి ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలనే మరియు జీవించాలనే దృఢమైన కోరికను చూపించాలి. మనం దీన్ని ఎప్పటికీ సంపూర్ణంగా చేయనప్పటికీ, ఆయన మహిమ కోసం మనం జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు కృప మనల్ని కప్పివేస్తుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక సోమరితనాన్ని లేదా ఉద్దేశపూర్వక బలహీనతను మన్నించడానికి ఆ కృపను ఎప్పుడూ నెపంగా ఉపయోగించకూడదు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నేను శక్తిలో లేదా మహిమలో నీలా ఎప్పటికీ ఉండలేను అయినప్పటికీ, నేను మీ స్వభావములో మరింత ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నేను నీ లేఖనాల్లో నీ చిత్తాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు మరియు నా దైనందిన జీవితంలో విధేయత చూపాలని కోరుతున్నప్పుడు నా కన్నులను తెరవండి మరియు ఆత్మ ద్వారా నాకు జ్ఞానోదయం చేయండి. నా పాపాన్ని క్షమించి, నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి పూర్తిగా నిశ్చయించుకున్న స్వచ్ఛమైన మరియు పవిత్రమైన హృదయాన్ని సృష్టించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు