ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు దావీదు రాజును నమ్మశక్యం కాని విధంగా ఆశీర్వదించాడు. దేవుడు అతనిని గొర్రెలకాపరియైన చిన్న సోదరుని నుండి గొప్ప యోధుడు మరియు ఇశ్రాయేలు రాజుగా అతనిని తీసుకున్నాడు. దావీదు ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యానికి నాయకుడిగా మారడానికి ఎక్కడా లేని చిన్న పట్టణం నుండి యుద్ధ వీరుడిగా మారాడు. అయితే ఆందోళన ఏ, దేవుడు తనకు మరియు అతని వారసులకు దగ్గరగా ఉండాలనేదే దావీదు ఆలోచన . దేవుడు దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు. తన అద్భుతమైన జీవితంలో ఏ ఇతర ఆవిష్కరణల కంటే, దావీదు భవిష్యత్తు, ప్రతి యుద్ధం మరియు ఏప్రతి నిరీక్షణ లో తనతో మరియు అతని వారసులతో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువు ప్రత్యక్షత ఉందని తెలుసుకున్నాడు. దేవుడు మాట మాట్లాడినప్పుడు , అతను తన మాటను నిలబెట్టుకుంటాడు. దేవుడు పని చేసినప్పుడు, అతను విమోచిస్తాడు, విడుదల చేస్తాడు మరియు విజయాలను తెస్తాడు. కాబట్టి తన ప్రజలను ఆశీర్వదించండము మరియు అతని వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడము ద్వారా దేవుడు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నాడో అది చేయమని దావీదు దేవుణ్ణి కోరాడు. దేవుడు మనతో కూడా అదే చేయగలడని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది!

Thoughts on Today's Verse...

God had blessed King David incredibly. God had taken him from a despised little brother and shepherd boy who became a great warrior and Israel's King. David went from an errand boy to a war hero, from a small nowhere town to become the leader of a great empire. David's concern, however, was that God would remain close to him and his descendants, upholding the promises he had made to David. More than any other discovery in his amazing life, David had learned that the future, that every battle, and that any real hope, lies in the presence of the Lord God of Israel with him and his descendants. When God speaks, he keeps his word. When God acts, he redeems, delivers, and brings victories. So, David asked God to do what God longs to do: bless his people and keep his promises. Which reminds us that he can do the same with us!

నా ప్రార్థన

నమ్మదగిన మరియు గౌరవనీయమైన దేవుడు, మమ్మల్ని నిలబెట్టిన మరియు ఆశీర్వదించిన మా తండ్రి, మా జీవితాల్లో మీ ఉనికికి మరియు మా భవిష్యత్తు కోసం మీ వాగ్దానాలకు ధన్యవాదాలు. నీవు వాగ్దానము చేసిన ప్రకారము మమ్మును ఎంతో సంతోషముతో నీ సన్నిధికి చేర్చుము, తద్వారా మేము నీ గృహములో నిత్యము నివసించుదుము. యేసు నామంలో, మేము నిరీక్షణతో ప్రార్థిస్తాము. ఆమెన్.

My Prayer...

Trustworthy and honorable God, our Father who has sustained and blessed us, thank you for your presence in our lives and your promises for our future. Bring us into your presence with great joy, just as you promised, so that we can dwell in your house forever. In Jesus' name, we pray with anticipation. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 సమూయేలు 7:29

మీ అభిప్రాయములు