ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు తన పరిచర్యను వివరించడానికి నజరేతులోని ఒకసమాజమందిరములో ఈ భాగాన్ని చదివాడు (లూకా 4 చూడండి). అతను సువార్త ప్రకటించడానికి, బందించబడటానికి , విమోచన తీసుకురావడానికి, విడుదల చేయడానికి, దయను ప్రకటించడానికి మరియు ఓదార్పునిచ్చేందుకు వచ్చాడు. తండ్రి పంపినట్లు యేసు మనలను ప్రపంచంలోకి పంపినట్లయితే (యోహాను 20: 21-23), మనం కూడా అదే విధంగా ఉండకూడదా?

నా ప్రార్థన

నాలో శక్తివంతంగా పనిచేయాలని ఆరాటపడే మీ ఆత్మ యొక్క శక్తి మరియు జ్ఞానం ద్వారా, దయచేసి నా కళ్ళు తెరవండి, ప్రియమైన యెహోవా, మీ దయ, విమోచన మరియు ఓదార్పును నేను పంచుకోవాలని మీరు కోరుకునే నా మార్గంలో మీరు ఉంచిన వారిని చూడటానికి నాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు