ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอ่านข้อความนี้ในที่ประชุมชาวยิวในเมืองนาซาเร็ธ เพื่ออธิบายถึงงานของพระองค์ (ลูกา 4) พระองค์มาเพื่อประกาศข่าวดี มารักษาจิตใจที่แตกสลาย มาประกาศเสรีภาพให้กับเชลย มาปลดปล่อยพวกนักโทษ มาประกาศความเมตตาของพระเจ้า และมาปลอบโยนคนที่เศร้าโศก ถ้าพระเยซูส่งเรามาในโลกเหมือนอย่างที่พระบิดาส่งพระองค์มา (ยอห์น 20:21-23) เราก็ควรจะทำอย่างเดียวกับที่พระองค์ทำใช่ไหม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ผ่านทางฤทธิ์เดชและสติปัญญาของพระวิญญาณ ที่ทำงานอย่างเต็มที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เห็นคนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันพระคุณ ความรอด และการปลอบใจของพระองค์กับพวกเขาเหล่านั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น