ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము తుఫానుల మధ్య, భయాందోళన మధ్యలో ఉండగా, యేసు మన భయాన్ని, అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ మన కోసం ఎదురుచూస్తూ, మనకు ఘోరమైన పీడకలలు వచ్చినప్పుడు మనతో ఉండి, మనకు సహాయము చేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాడు. మనకు చాలా సమీపముగా వెళ్లుచున్నాడు,ఇక్కడ యేసు చెప్పిన మాటలు అక్షరాలా నిజముగా ఉన్నాయి, "ధైర్యము తెచ్చుకో!నేనే. "దేవుడు నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయములో , ఇశ్రాయేలీయుల మొర విన్నాడని, వారి కష్టాలను చూశాడని, ఇప్పుడు వారికి సహాయము చేయడానికి దిగివచ్చాడని మోషేకు గుర్తుచేశాడు.యేసు మనకు అదే చేస్తాడు!

Thoughts on Today's Verse...

In the middle of our storms and terror, Jesus passes close by, just waiting for us to acknowledge our fear and need, so that he can join us in our worst nightmares and help us through. Incredibly, Jesus' words here are literally, "Take courage! I Am." God revealed himself to Moses in Exodus 3 as I Am, reminding Moses that he heard the cry of the Israelites and had seen their hardship and was now coming down to help them. Jesus does the same for us!

నా ప్రార్థన

దేవా, ఇక్కడ ఉండటమే కాదు, దగ్గరగా ఉండటం - ఎల్లప్పుడూ నా బాధ మరియు భయం యొక్క రోదనకు ప్రతిస్పందించడానికి వేచి ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు . నిన్ను మరియు ప్రభువైన యేసును ప్రతిరోజూ నా జీవితంలో మరింత ఆహ్వానించనందుకు నన్ను క్షమించు. మీరు దగ్గరలో ఉన్నారని నాకు తెలుసు, కాబట్టి మీరు మీ ఉనికిని నాకు తెలియజేయటమే మాత్రమే కాకుండా, నా దైనందిన జీవితపు అంచుకు నేను నిర్లక్ష్యముతో మిమ్మల్ని నెట్టివేసినప్పుడు మీరు నన్ను సున్నితంగా అదుపుచేస్తారని నేను అడుగుచున్నాను. యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, O God, for not only being there, but being close by — always waiting to respond to my cry of distress and fear. Forgive me for not inviting you and the Lord Jesus daily into a more active role in my life. I know you are near, so I ask that you not only make your presence known, but that you will gently confront me when I push you to the periphery of my daily life. In the name of Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 6:49-50

మీ అభిప్రాయములు