ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమ దాని ఆనందాలను కలిగి ఉంది. ఆ ఆనందాలలో ఒకటి ప్రామాణికమైనది, వాస్తవమైనది మరియు నిజమైనది - సత్యము ! కాబట్టి యేసు శిష్యులుగా, మన సంబంధాలలో మనం మోసపూరితంగా, లాలూచిపడేవిధముగా లేదా బలవంతంగా ఉండకూడదు . బదులుగా, మనము పారదర్శకంగా, సన్నిహితంగా మరియు నిజాయితీగా ఉండాలి . ఎందుకు? ఎందుకంటే నిజమైన ప్రేమ సత్యాన్ని ఆనందపరుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, ప్రేమ మరియు సత్యా దేవుడా, నీ ప్రేమను నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నా హృదయంలోకి పోస్తున్నప్పుడు, దయచేసి నా ప్రేమను మోసపూరితంగా, తారుమారు చేసేదిగా ఉండకుండా , మోసపూరితంగా లేకుండా నిజముగా మరియు యదార్ధమగునట్లు నన్ను శుద్ధి చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు