ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు తన మొదటి శిష్యులకు నేర్పించిన సాధారణ సత్యాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను.మీరు యేసు కుటుంబంలో ఒక భాగంగా గుర్తించబడాలనుకుంటున్నారా ? తన తండ్రి మాటను పాటించి తన తండ్రి చిత్తాన్ని గడపండి!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, మీ ఇష్టానికి విధేయతతో జీవించడానికి మీరు నా మార్గంలో ఉంచిన అవకాశాలను చూడటానికి స్పష్టతతో ఈ రోజు నన్ను ఆశీర్వదించండి. అయితే, ప్రియమైన తండ్రీ, ఈ స్పష్టత నిలకడలేనిదిగా ఉండాలని అని నేను కోరుకోను. ప్రతిరోజూ మీరు నా మార్గంలో ఉంచే అవకాశాల గురించి మరింత తెలుసుకోవడంలో నాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు