ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విద్యాపరమైన వృత్తిలో గొప్ప మరియు ప్రయోజనకరమైన అనేక రంగాలు ఉన్నాయి, కానీ నిజమైన జ్ఞానం మరియు అత్యున్నత అవగాహన ఒకే చోట మాత్రమే చూడవచ్చు - అదే దేవుని గురించి గౌరవ జ్ఞానం!

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన దేవా , ఇజ్రాయెలీయుల యొక్క పవిత్ర రక్షకుడవు మరియు నా అబ్బా తండ్రి, మీ ప్రార్థన దయకు ధన్యవాదాలు. మీ స్థిరత్వం మరియు విశ్వాసానికి ధన్యవాదాలు. మీ దయ మరియు న్యాయం కోసం ధన్యవాదాలు. మీ మహిమ కోసం ఉపయోగించటానికి నా జీవితాన్ని మరియు నా భవిష్యత్తును మీ చేతుల్లో ఉంచాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change