ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีการคิดค้นวิจัยทางด้านวิชาการมากมายที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่สติปัญญาที่แท้จริงและความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หาได้ที่เดียวเท่านั้น คือ จากการรู้จักยำเกรงพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดอันศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล และเป็นอับบาพระบิดาของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับพระคุณที่ยอมให้เราอธิษฐานถึงพระองค์ได้ ขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าวางชีวิตและอนาคตไว้ในอุ้งมือของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ใช้ในทางที่นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น