ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవ సమాచార ఒకరినుండి ఒకరికి చేరటం యొక్క లక్ష్యం కేవలం దానిలోని స్పష్టత చేరవేయడం కాదు. అర్థం చేసుకోవడమే లక్ష్యం కాదు. లక్ష్యం నిజాయితీగా ఉండటమే కాదు. ఆ వ్యక్తి యొక్క అవసరాలను బట్టి ఇతరులకు తగినది, ప్రోత్సహించడం మరియు ఉద్ధరించడం లక్ష్యం.

Thoughts on Today's Verse...

The goal in Christian communication is not just clarity. Neither is the goal just to be understood. The goal is not even just to be truthful. The goal is to be appropriate, encouraging, and uplifting to others based on the needs of that other person.

నా ప్రార్థన

మృదువైన నా గొర్రెలకాపరీ , నా మాటలు స్వచ్ఛంగా ఉండటానికి నాకు స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని ఇవ్వండి. నా మాటలు దయగా ఉండటానికి దయగల హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఆనందం మరియు ప్రోత్సాహంతో నిండిన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి, తద్వారా మీరు నా మార్గానికి తీసుకువచ్చిన వారితో మరియు నేను సంభాషణను పంచుకునే వారితో నేను పంచుకుంటాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Tender Shepherd, give me a heart that is pure so that my words may be pure. Give me a heart that is kind so that my words may be kind. Give me a heart that is full of joy and encouragement so that I may share these with those you bring to my path and with whom I share conversation. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 4:29

మీ అభిప్రాయములు