ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలను వెతుకుతున్న దేవుడు మనకే వెతకబాదాలని అనుకుంటున్నాడు . భగవంతుడు తన వేలిముద్రలను విశ్వమంతా ఉంచి, ఆపై జీవితాన్ని, అర్థాన్ని వెతకడానికి స్థలాలను ఇచ్చాడు. ఈ ప్రణాళికలో ఆయనకు ఒక ఉద్దేశ్యం ఉంది: మనందరి వెనుక ఉన్న వ్యక్తిని వెతకాలని ఆయన కోరుకున్నారు. అతను ఎన్నడూ మనకు దూరంగా లేడు, కాని అతను వెతకబాదాలని మరియు కనుగొనబడాలని చూస్తున్నాడు . మనము భగవంతుడిని వెతుకుతున్నప్పుడు, మనం ఆయనచే ఆశీర్వదించడటమే కాదు కానీ మన జీవితపు ముఖ్య పని కొరకు కూడ జీవిస్తున్నాము

Thoughts on Today's Verse...

Our seeking God longs to be sought! God placed his fingerprints all over the universe and gave us places to find life and pursue meaning in that life. He had a purpose for this plan: God wanted us to seek him, the One behind it all. While God is never far away from us, he longs to be sought and found by us. When each of us seeks after God, we not only bless him but also live out one of our life's essential purposes!

నా ప్రార్థన

పరలోకపు , నేను నిన్ను మరింత పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను - పాత శ్లోకం ఒకటి యేసుతో చెప్పినట్లుగా: "పవిత్ర అను పేజీకి మించి, నేను ప్రభువును వెతుకుతున్నాను. ప్రియమైన తండ్రీ, నా దైనందిన జీవితంలో మీ ఉనికి గుర్తించబడుతుందని నేను అడుగుతున్నాను. నేను మీ గురించి తెలుసుకున్నట్లు నేను నిజంగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. రక్షకుడి పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Heavenly Father, I long to know you more completely — as the old hymn* says to Jesus: "Beyond the sacred page, I seek Thee Lord. My spirit pants for thee O living Word." Loving Father, I ask that your presence would be recognizable in my daily life. I truly want to get to know you, even as I am known by you. In the name of the Savior, I pray. Amen.


* From the song, "Break Thou the Bread of Life" by Mary Lathbury.


ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of అపోస్తులకార్యాలు 17:27

మీ అభిప్రాయములు