ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జెకర్యా నుండి వచ్చిన ఈ మెస్సియా సందేశం యెహోవా విముక్తి రోజును ఊహించింది. ప్రపంచం నలుమూలల నుండి చాలా మంది ప్రజలు దేవుని గొప్ప దయ కోసం వెతుకుతారు. దేవుని ప్రజలు వారి హృదయాలలో ఒక ముఖ్య పదబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు అది: "దేవుని సన్నిధిని వెతుకుదాం. నేను వెళ్తున్నాను; మీరు నాతో ఎందుకు చేరరు?" విశ్వాసులుగా, యేసు వచ్చాడని, చనిపోయాడని, మృతులలోనుండి లేచాడని మనకు తెలుసు. యేసు తనను నిజంగా తెలుసుకున్న మరియు అనుసరించే వారందరికీ రక్షణతో తిరిగి వస్తున్నాడని మనకు తెలుసు. అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు దయ మరియు మోక్షం యొక్క గొప్ప వేడుకకు వెళ్ళడానికి ఇతరులను మనతో చేరమని అడుగుదాం.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రి, నేను నా జీవితంలో ప్రతిరోజూ మీ ఉనికిని కోరుకుంటాను. మీ మార్గదర్శకత్వం, ప్రేమ, పవిత్రత మరియు నిజం లేకపోతే నేను తప్పిపోతాను మరియు గందరగోళం చెందుతాను. నా విధి మీతో ఉందని తెలుసుకొని, మీ బిడ్డగా మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూడాలని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. దయచేసి మీకు తెలిసిన మిమ్మల్ని ఎరుగక కానీ మిమ్మును వెతుకుతున్న వారి వద్దకు నన్ను నడిపించండి. వారిని చూడటానికి నాకు కళ్ళు, వారి కేకలు వినడానికి చెవులు మరియు మీ దయను ఎలా పంచుకోవాలో తెలుసుకోవటానికి జ్ఞానం ఇవ్వండి. మీ కుమారుడితో వస్తున్న గొప్ప విముక్తి దినోత్సవంలో మిమ్మల్ని కలవడానికి వారిని సిద్ధం చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. నా ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు పేరిట అడుగుచున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change