ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము చంద్రుడిలా ఉన్నాము; మనం చూపించే వైభవం మన జీవితంలో గొప్ప జీవితం యొక్క ప్రతిబింబం, అది మనలో ఉద్భవించదు కానీ మన ద్వారా ఇతరులకు ఆశీర్వాదం. మీ నిరీక్షణ, మీ బలం, మీ విలువలు, మీ పునాది, మీ భద్రత మరియు మీ కాంతి కోసం దేవుడిని చూడండి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను నీ వైపు మరియు నీ కోసం చూస్తున్నాను. నేను సవాళ్లు మరియు ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు నా దగ్గర ఉండండి. నా పాపం మరియు బలహీనత కారణంగా దుర్మార్గుడు నాకు అవమానం కలిగించవద్దు. మీ మహిమ కోసం నా జీవితంలో చెడుపై విజయం సాధించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change