ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోరాడుచున్నాము అని బైబిల్ పదేపదే గుర్తుచేస్తుంది (ఎఫెసీయులు 6: 10-12). చెడు యొక్క ప్రతి రూపాన్ని మనం స్పష్టంగా చూడాలి. సాతాను మరియు అతని పనికి సంబంధించిన దేనిలోనైనా మనం పాల్గొనకూడదు. కానీ మన ప్రభువు సాతాను మరియు అతని దుష్ట దేవదూతలకన్నా గొప్పవాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అతను నమ్మకమైనవాడు. అతను మన శత్రువుకు మనలను విడిచిపెట్టడు. అతడు మనలను బలపరుస్తాడు మరియు దాడి చేయకుండా కాపాడుతాడు.

Thoughts on Today's Verse...

The Bible repeatedly reminds us that we are in a spiritual war with forces that are strong, malicious, and evil (Ephesians 6:10-12). We should steer clear of every appearance of evil. We shouldn't involve ourselves in anything related to Satan and his work. But we also need to remember that our Lord is greater than Satan and all of his evil angels. He is faithful. He will not abandon us to our enemy. He will strengthen us and protect us from attack if we will let him!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ కుమారుని త్యాగం, మృతులలోనుండి ఆయన పునరుత్థానం మరియు నన్ను పరలోకమనే ఇంటికి తీసుకువెళతానని వాగ్దానం చేయుట ద్వారా సాతానుపై నాకు విజయం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నన్ను బలోపేతం చేయండి మరియు ప్రలోభాలను అధిగమించడానికి మరియు చెడు యొక్క మోసపూరిత ప్రలోభాలను ఎదిరించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యెహోవా, నిన్ను మాత్రమే ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను,నీకు మాత్రమే సేవ చేయాలి మరియు విధేయతచూపించాలని కోరుకుంటున్నాను . యేసు నామములో నీకు సమస్త మహిమ శాశ్వతంగా, ఎప్పటికీ ఉంటుంది . ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, thank you for giving me victory over Satan through the sacrifice of your Son, his resurrection from the dead, and his promised return to take me home to heaven. Please strengthen me and empower me to overcome temptation and resist the deceptive enticements of the Evil One. O Lord, it is only you that I want to worship, serve, and obey. To you belongs all glory forever, and ever, in the name of Jesus. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 థెస్సలొనీకయులకు 3:3

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు