ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహ ములతోను పోరాడుచున్నాము అని బైబిల్ పదేపదే గుర్తుచేస్తుంది (ఎఫెసీయులు 6: 10-12). చెడు యొక్క ప్రతి రూపాన్ని మనం స్పష్టంగా చూడాలి. సాతాను మరియు అతని పనికి సంబంధించిన దేనిలోనైనా మనం పాల్గొనకూడదు. కానీ మన ప్రభువు సాతాను మరియు అతని దుష్ట దేవదూతలకన్నా గొప్పవాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అతను నమ్మకమైనవాడు. అతను మన శత్రువుకు మనలను విడిచిపెట్టడు. అతడు మనలను బలపరుస్తాడు మరియు దాడి చేయకుండా కాపాడుతాడు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ కుమారుని త్యాగం, మృతులలోనుండి ఆయన పునరుత్థానం మరియు నన్ను పరలోకమనే ఇంటికి తీసుకువెళతానని వాగ్దానం చేయుట ద్వారా సాతానుపై నాకు విజయం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నన్ను బలోపేతం చేయండి మరియు ప్రలోభాలను అధిగమించడానికి మరియు చెడు యొక్క మోసపూరిత ప్రలోభాలను ఎదిరించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యెహోవా, నిన్ను మాత్రమే ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను,నీకు మాత్రమే సేవ చేయాలి మరియు విధేయతచూపించాలని కోరుకుంటున్నాను . యేసు నామములో నీకు సమస్త మహిమ శాశ్వతంగా, ఎప్పటికీ ఉంటుంది . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు