ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మూర్ఛతో ఉన్న బాలుడి తండ్రి యేసుతో ఇలా అన్నాడు"నేను నమ్ముతున్నాను, నాకు అపనమ్మకముండకుండ సహాయము చేయుమని బిగ్గరగా చెప్పెను.!" (మార్క్ 9:24). ఇది కొన్నిసార్లు మన ప్రార్థన కూడా అయి ఉండాలి. హెబ్రీయులు 11 లో విశ్వాసం ఉన్న గొప్ప వీరులను చూస్తున్నప్పుడు, ఇది వారి ప్రార్థన కూడా అయి ఉండాలని మనకు తెలుసు. వారి విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణంగా లేదు. వారి నమ్మకం ఎప్పుడూ పరిణతి చెందలేదు. కానీ, వారు దాని వద్దే ఉన్నారు; వారు ఏదో ఒక విధంగా, దేవుడు చూచుకుంటాడు మరియు విడుదల చేస్తాడని అవిశ్రాంతమైన హామీతో నమ్మారు మరియు పనిచేసారు . ఆ రకమైన విశ్వాసంతో ఉండండి!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా , "నేను నమ్ముతున్నాను, కాని నా అవిశ్వాసానికి సహాయం చెయ్యండి." దయచేసి పరిపక్వత చెందించండి మరియు నా విశ్వాసాన్ని శక్తివంతం చేయండి, తద్వారా నా జీవితం మీ ఉనికికి మరియు దయకు స్థిరమైన మరియు శాశ్వితముగా సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు