ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇస్తాడు! ఇటీవల ఇతరులు ప్రార్థించుట వలన శస్త్రచికిత్స రోగుల పునరుద్ధరణపై జరిపిన పరిశోధనలు దీనిని ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఇది నిజమని మా అనుభవం సూచిస్తుంది. బైబిల్ మనకు వాగ్దానం చేస్తుంది. కానీ దేవుడు కోరుకునే ప్రార్థనకు లూకా ఒక నిర్దిష్ట జవాబును నొక్కి చెప్పాడు. దేవుడు మనకు నిజంగా గొప్ప మరియు అద్భుతమైన బహుమతిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటాడు: తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనలో ఆయన ఉనికి (13వ వచనము ) నివసించే ఆత్మ కారణంగా, దేవుడు మన కోసం మరియు మన ద్వారా అనూహ్యమైన పనులు చేయగలడు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రి, నా పాపాల కొరకు మీ కుమారుని త్యాగం నిజంగా నమ్మశక్యం కాని బహుమతి. యేసు ద్వారా రక్షణ యొక్క ఆశీర్వాదం మాటల కంటే అద్భుతమైనది. నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాలో మీ ఉనికి యొక్క దయగల బహుమతి ఓదార్పునిస్తుంది మరియు శక్తినిస్తుంది. నేను నిన్ను వెతుకుతున్నప్పుడు, మీరు నన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారన్న మీ హామీకి ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change