ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు ఏమి జరుగుతుందో అనే దానిలో మనం ఎలా నమ్మకంగా ఉండగలము ? రేపటి కోసం మన భరోసా ఏమిటి? శాశ్వతత్వం గురించి మనం ఎక్కడ ఉత్తేజాన్ని పొందుతాము? ప్రభువు మన సహాయకుడు! భయం మన యజమాని కాదు ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు, మన విధి, మన శాశ్వతత్వం శాశ్వతమైన ప్రభువు చేతిలో ఉంటుంది. మనిషి చేయగలిగే చెత్త విషయం ఏమిటంటే నన్ను నా ప్రభువు ఇంటికి పంపడం.

Thoughts on Today's Verse...

How can we be confident in what happens today? What is our assurance for tomorrow? Where do we muster excitement about eternity? The Lord is our helper! Fear will not be our master because our future, our destiny, our eternity rest in the hands of the eternal Lord. The worst that man can do is to send me home to my Lord.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , నా తండ్రి మరియు నా సహాయకుడా , నేను నీపై నా నమ్మకాన్ని ఉంచుతున్నాను. ఆల్ఫా మరియు ఒమేగాగా, నా సమస్త రేపటి దినములకొరకు నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాను మరియు ఈ రోజు మీపై నా నమ్మకం మరియు ఆధారపడటం ఉంచాను. యేసు నామములో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, my Father and my helper, I place my trust in you. As the Alpha and Omega, I trust you for all of my tomorrows and place my trust and dependence in you for today. In Jesus' name I praise you. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of హెబ్రీయులకు 13:6

మీ అభిప్రాయములు