ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ప్రార్థన చేసే ప్రజలుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా, మనం ప్రజల కోసం ప్రార్థించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఆ రకమైన ప్రార్థనా జీవితం యొక్క ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే, మనం దైవభక్తి మరియు పవిత్రతతో నిండిన ప్రశాంతమైన మరియు నిశ్శబ్ద జీవితాలను గడపడం. కాబట్టి ప్రార్థించండి, యేసులో ప్రియమైన మిత్రమా, ప్రపంచ శాంతి దానిపై ఆధారపడి ఉన్నట్లుగా ప్రార్థించండి, ఎందుకంటే అది జరుగుతుంది!

నా ప్రార్థన

గంభీరమైన మరియు పరిశుద్ధ దేవా, మీ గొప్పతనం నా మనసుకు మించినది కాని మీ దయ నాకు చేరుతుంది మరియు ప్రతిరోజూ కొత్త మార్గంలో నాకు బోధిస్తుంది. నా ప్రార్థన జీవితం ఉద్వేగభరితంగా లేనప్పుడు నన్ను క్షమించు. నా ప్రార్థనలు తప్పు మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టడానికి అనుమతించినందుకు నన్ను క్షమించు. దేవా, నా ఆత్మలో ఆకలిని రేకెత్తించడానికి మీ ఆత్మను ఉపయోగించండి, తద్వారా నేను మీలో మరియు మీ ఉనికిలో మాత్రమే సంతృప్తిని పొందుతాను. యేసుక్రీస్తు నామంలో మరియు పరిశుద్ధాత్మ మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change