ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ప్రార్థన చేసే ప్రజలుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా, మనం ప్రజల కోసం ప్రార్థించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఆ రకమైన ప్రార్థనా జీవితం యొక్క ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే, మనం దైవభక్తి మరియు పవిత్రతతో నిండిన ప్రశాంతమైన మరియు నిశ్శబ్ద జీవితాలను గడపడం. కాబట్టి ప్రార్థించండి, యేసులో ప్రియమైన మిత్రమా, ప్రపంచ శాంతి దానిపై ఆధారపడి ఉన్నట్లుగా ప్రార్థించండి, ఎందుకంటే అది జరుగుతుంది!

Thoughts on Today's Verse...

God wants us to be a praying people. But more than that, God wants us to pray for people. The blessing of that kind of prayerful life is that we get to live peaceful and quiet lives full of godliness and holiness. So pray, dear friend in Jesus, pray as if world peace depends upon it, because it does!

నా ప్రార్థన

గంభీరమైన మరియు పరిశుద్ధ దేవా, మీ గొప్పతనం నా మనసుకు మించినది కాని మీ దయ నాకు చేరుతుంది మరియు ప్రతిరోజూ కొత్త మార్గంలో నాకు బోధిస్తుంది. నా ప్రార్థన జీవితం ఉద్వేగభరితంగా లేనప్పుడు నన్ను క్షమించు. నా ప్రార్థనలు తప్పు మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టడానికి అనుమతించినందుకు నన్ను క్షమించు. దేవా, నా ఆత్మలో ఆకలిని రేకెత్తించడానికి మీ ఆత్మను ఉపయోగించండి, తద్వారా నేను మీలో మరియు మీ ఉనికిలో మాత్రమే సంతృప్తిని పొందుతాను. యేసుక్రీస్తు నామంలో మరియు పరిశుద్ధాత్మ మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Majestic and Holy God, your greatness is beyond my mind to grasp but your grace reaches me and teaches in a new way each day. Forgive me when my prayer life has not been passionate. Forgive me for letting my prayers focus only on what is wrong. Use your Spirit, O God, to ignite a hunger in my soul so that I come to find satisfaction only in you and your presence. In the name of Jesus Christ and through the intercession of the Holy Spirit, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 తిమోతికి 2:1-2

మీ అభిప్రాయములు