ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు జీవించడానికి కారణమైన అంతిమ లక్ష్యాలు మీకు ఉన్నాయా? పౌలు ఖచ్చితంగా ఈ క్రింది రెండింటినీ కలిగి ఉన్నాడు: "మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక " "నా బ్రదుకు మూలముగా నైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడును. " మీ సంగతి ఏమిటి? పౌలు యొక్క అంతిమ లక్ష్యాలలో మీరు చేరగలరా? ఈ అంతిమ లక్ష్యాలు మనందరికీ ఎలాగు బాగుండగలవు? ఈ అంతిమ లక్ష్యాలతో జీవించడంలో కష్టమేమిటి?

Thoughts on Today's Verse...

Do you have long-term spiritual goals that align your daily behaviors with your faith? Paul certainly had at least these two: "I don't want to be ashamed but courageous" and "I want Christ to be exalted in my body, by life or by death." What are your long-term spiritual goals? Could you join Paul in his ultimate goals? How are these ultimate goals good for all of us? What makes it hard to live with these ultimate goals? I don't know about you; I don't want to be ashamed, I want to be courageous, and I want Christ to be exalted in my body, whether by life or death.

నా ప్రార్థన

త్యాగం మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు, ముఖ్యంగా సరికాని ప్రాధాన్యతలతో జీవించే పాపమును బట్టి నన్ను క్షమించు . నేను నా జీవితాన్ని నిర్వహించే విధానంలో మీ దయ మరియు మీ ప్రేమ-దయ కనబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదనంగా, దయచేసి మీకు మహిమను తేవడానికి మరియు మీకు ప్రశంసలు ఇవ్వడానికి ఏమి చెప్పాలో చెప్పడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Sacrificial and all-powerful God, forgive me for my sins, especially the sin of living with improper priorities. I want your grace and loving-kindness to be seen in how I conduct my life and treat those around me. In addition, please give me the courage to communicate in word and deed what exalts you, brings you praise, and encourages others. In Jesus' name, I ask this. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 1:20

మీ అభిప్రాయములు