ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు జీవించడానికి కారణమైన అంతిమ లక్ష్యాలు మీకు ఉన్నాయా? పౌలు ఖచ్చితంగా ఈ క్రింది రెండింటినీ కలిగి ఉన్నాడు: "మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక " "నా బ్రదుకు మూలముగా నైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడును. " మీ సంగతి ఏమిటి? పౌలు యొక్క అంతిమ లక్ష్యాలలో మీరు చేరగలరా? ఈ అంతిమ లక్ష్యాలు మనందరికీ ఎలాగు బాగుండగలవు? ఈ అంతిమ లక్ష్యాలతో జీవించడంలో కష్టమేమిటి?

నా ప్రార్థన

త్యాగం మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు, ముఖ్యంగా సరికాని ప్రాధాన్యతలతో జీవించే పాపమును బట్టి నన్ను క్షమించు . నేను నా జీవితాన్ని నిర్వహించే విధానంలో మీ దయ మరియు మీ ప్రేమ-దయ కనబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదనంగా, దయచేసి మీకు మహిమను తేవడానికి మరియు మీకు ప్రశంసలు ఇవ్వడానికి ఏమి చెప్పాలో చెప్పడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు