ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆరాధన అనేది ఎల్లప్పుడూ ప్రవేశించడం - కృపలోకి ప్రవేశించడం, కృతజ్ఞతతో ప్రవేశించడం, ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ప్రవేశించడం, కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ప్రత్యేక మార్గంలో ప్రభువు సన్నిధిలోకి ప్రవేశించడం. కానీ మన ప్రవేశం ఆరాధనకు ఆధారం కాదు కానీ బదులుగా, ఆరాధన అనేది ప్రభువు యొక్క విశ్వసనీయత, మంచితనం మరియు శాశ్వతమైన దయ గురించినది . దేవుడు మనకొరకు వేచియున్నందున మనము ముందు అనేకులవలె దేవునియొద్దకు వస్తాము. అతను ఉండియున్నదానిని బట్టి , అతను ఉన్నదానిని బట్టి మరియు అతను ఉండబోతున్నదాని బట్టి మనము అతనిని స్తుతించటానికి వచ్చాము. మనము ప్రవేశించి పూజించుటకు వచ్చాము. మనము వచ్చే వరకు వేచి ఉండడానికి అన్ని కాలలలో దేవుడు నమ్మకమైనవాడు కాబట్టి మనం దీన్ని చేయగలము.

Thoughts on Today's Verse...

Worship is always about entering — entering into grace, entering with thanksgiving, entering to share with others, but most of all, entering into the Lord's presence in a special way. But our entering is not the basis of worship. Instead, worship is about the Lord's faithfulness, goodness, and enduring grace. We come to God like so many before us, with God waiting for us. We come to praise him for all he has been, all he is, and all he will be. We come to enter and worship. We can do this simply because God is faithful, through all the generations, to wait for us to come.

నా ప్రార్థన

నమ్మకమైన దేవా , ఇశ్రాయేలు యొక్క సర్వశక్తిమంతుడైన కొండ , తరతరాలు విశ్వసించిన దేవా , నీవు మాత్రమే, యెహోవా, దేవుడు. మీ శాశ్వతమైన దయ మరియు కరుణ కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను ఎందుకంటే నా హృదయం నీ చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను మీ సమక్షంలో నా సుదీర్ఘ జీవితకాలం కోసం సిద్ధం చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను నిన్ను యేసు నామములో స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Faithful God, the Almighty Rock of Israel, the God on whom the generations trusted, you alone, Lord, are God. I praise you for your enduring grace and mercy. I praise you because I want my heart tuned to your will. I praise you, because I want to prepare for my longest lifetime, the one in your presence. I praise you in Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 100:4-5

మీ అభిప్రాయములు