ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"సణుగుట లేదా సంశయించుట !" అనే ఈ అంశాలు సాధారణంగా స్వచ్ఛత మరియు నిర్దోషిత్వంతో అనుబంధము కలిగియుండుట మనము చూస్తాము. పౌలు ఫిలిప్పీయులకు అసాధారణమైనరీతిలో సన్నిహితంగా ఉన్నాడు మరియు వారిని బాగా ఎరుగుదుడు. వారి బలహీనతలు, లోపాలు ఆయనకు తెలుసు. ఫిర్యాదు చేయడం (సణుగుట) మరియు వాదించడం వంటి విషయాలు క్రైస్తవుల సమాజం యొక్క జీవితాలపై కలిగి ఉన్న విధ్వంసక శక్తి కూడా ఆయనకు తెలుసు. మనము చూస్తున్నట్లుగా సంఘము వెంబడి సంఘము ఆధునిక సంస్కృతిని విస్తరించే ప్రతికూల మరియు విరక్త ఆత్మ చేత కొనిపోబడుతుండగా , నేడు మనము ఆయన హెచ్చరికను పరిశీలిద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

"Don't complain or argue!" We don't normally associate these things with purity and blamelessness. Paul was extraordinarily close to the Philippians and knew them well. He knew their weaknesses and shortcomings. He also knew the destructive power that complaining and arguing have on the life of an otherwise vibrant community of Christians. Let's heed his warning today, as we see church after church taken under by the negative and cynical spirit that pervades modern culture.

నా ప్రార్థన

దేవా, నన్ను క్షమించి, నిరంతరము వాదిస్తున్న నా ఆత్మ నుండి నన్ను శుద్దీకరించండి . దయచేసి నా ప్రసంగాన్ని ఆశీర్వదించడానికి మరియు నిర్మించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించటానికి మీ ఆత్మతో నాకు అధికారం ఇవ్వండి, ఎప్పటికీ కూల్చివేయవద్దు లేదా నిరుత్సాహపరచవద్దు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Forgive me and cleanse me, O God, from my argumentive spirit. Please empower me with your Spirit to use my speech only to bless and to build up, never to tear down or discourage. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:14-15

మీ అభిప్రాయములు