ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రభువు భోజనం క్రైస్తవులకు విలువైన సమయం. మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించడానికి యేసు చేసిన అద్భుతమైన త్యాగమును గుర్తుచేసుకొనుచున్నాము. క్రైస్తవులు ఒకచోట చేరి భోజనం తీసుకున్నప్పుడు, మనం క్రీస్తు శరీరం, ఈ భూమిపై ఆయన భౌతిక ఉనికిగా ఉంటాము (cf. 1 కొరింథీయులు 10:17). మనలో ఒకరికి ఏమి జరిగినా అది మిగిలిన శరీరానికి ముఖ్యమైనదిగా ఉంటుంది. మనము భోజనం తీసుకున్న ప్రతిసారీ, మన చుట్టూ ఉన్న క్రీస్తు శరీరంలోని ఇతర సభ్యులను గుర్తుంచుకుందాం. మనలను రక్షించడానికి కల్వరి వద్ద తన శరీరాన్ని, రక్తాన్ని అర్పించిన యేసుకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. అదే సమయంలో, ప్రపంచంలో క్రీస్తు సన్నిధిగా ఉండటానికి మరియు అతని పనిని చేద్దాం.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసు శరీరధారియై భూమిపై నివసించిడానికి వచ్చిన మొదటి అవతారానికి ధన్యవాదాలు. తన శరీరమైన,సంఘము ద్వారా తన రెండవ అవతారానికి ధన్యవాదాలు. దయచేసి అతని శరీరంలోని ఇతర సభ్యులకు మరింత విలువ ఇవ్వడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. మనము (మా సమాజం) మన ప్రపంచంలో ఆయన ఉనికిగా నిజంగా పరిచర్య చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను జ్ఞానం మరియు ధైర్యంతో ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు