ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులకు, ప్రపంచంతో దాగుడు మూతలు ఆడవలసిన అవసరంలేదు. చీకటి నుండి రక్షించబడిన తరువాత, మన కాంతి ప్రకాశింపజేయాలి. కొన్నిసార్లు దేవుని వెలుగు మనలో ప్రతిబింబించుట ఇతరులు చూస్తారు మరియు మన ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడం నేర్చుకుంటారు. అయితే, ఇతర సమయాల్లో, మన విశ్వాసం వల్ల మనం చీకటి ప్రపంచంలో నిలబడి అనుసరించడానికి ఇతరులకు లక్ష్యాలుగా మారిపోతామని అర్థం. ఏది ఏమైనా దాచుకొనడానికి చోటు లేదు. మేము చీకటి ప్రపంచంలో వెలుగువలె ఉన్నాము; మేము సహాయం చేయలేము కాని ప్రకాశిస్తాము!

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, there is no playing hide and seek with the world. Having been rescued from darkness, we have to let our light shine. That sometimes means that others see God's light reflected in us and learn to glorify God through us. At other times, however, it means that we stand out in a world of darkness and become targets because of our faith. Either way, there is no place to hide. We are light in a world of darkness; we cannot help but shine!

నా ప్రార్థన

ఓ పవిత్ర దేవా, దయచేసి నన్ను బలపరచండి, తద్వారా ధైర్యంతో మరియు యేసు కరుణతో నేను మీ వెలుగును నా చుట్టూ వున్నా తప్పిపోయిన ఈ ప్రపంచానికి ప్రదర్శిస్తాను. ప్రపంచమునకు వెలుగు అయిన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Holy God, please strengthen me so that with undaunted courage and with the compassion of Jesus I might display your light to the lost world around me. In the name of Jesus, the Light of the world, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 5:14

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు