ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రతిఒక్కరూ ఏదో ఒకరోజు చేసే పనిని నేను ప్రతిరోజూ చేస్తాను అనే వాస్తవాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది : అయన మహిమకు ముందు సాగిలపడి , తండ్రి మహిమను గౌరవించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రకటించండి. తిరుగుబాటు, తిరస్కారం, వ్యర్థం అంటూ గడిపిన జీవితాంతం భయంతో కాకుండా దయ వల్ల ఆ ప్రకటన చేయడం ఎంత అద్భుతం.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసు గురించిన సత్యం కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, అది ఒకరోజు ఈ లోకములో జీవించిన ప్రతి ఒక్కరిచే పూర్తిగా గ్రహించబడుతుంది . ఈ రోజు నేను ప్రజలతో ప్రవర్తించే విధానంలో నా జీవితం ఆ సత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈరోజు యేసును ప్రభువుగా ఇతరులు తెలుసుకునేలా నా పెదవులు ఆ సత్యాన్ని సముచితంగా ప్రకటిస్తాయి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు